Privacyverklaring

Schooneveld Advies, gevestigd aan Prins Bernhardlaan 56, 3972 AZ Driebergen-Rijsenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Schooneveld Advies is onderdeel van Schooneveld Projectmanagement.

Contactgegevens:
www.schooneveldadvies.nl
Prins Bernhardlaan 56
3972 AZ Driebergen-Rijsenburg 087-8732024

C. Schooneveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Schooneveld Advies. Zij is te bereiken via Carolien@SchooneveldAdvies.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Schooneveld Advies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer

Is het verstrekken van de persoonsgegevens een wettelijke verplichting
Nee, het is geen wettelijke verplichting. Het is een voorwaarde voor uitvoering van een contract. Zonder de persoonsgegevens kunnen wij geen diensten of goederen leveren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Schooneveld Advies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar, als zij klant zijn bij Schooneveld Advies. NB: alleen als we daarvoor toestemming hebben gekregen van de ouders/verzorgers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Schooneveld Advies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om diensten en goederen bij je af te leveren
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Schooneveld Advies analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op algemene voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Schooneveld Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schooneveld Advies) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schooneveld Advies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > Bewaartermijn: maximaal 7 jaar > Reden: hersteltrajecten duren soms meerdere jaren. Regelmatig belt klant na een jaar of langer nog eens terug voor een vervolgadvies.

Gezondheidsgegevens > Bewaartermijn: max. 7 jaar > Reden: idem.
Klachteninventarisaties worden geanonimiseerd max. 10 jaar bewaard en verwerkt om kennis op te bouwen en om trends – en succesfactoren – t.a.v. herstel bij EHS af te leiden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Schooneveld Advies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met personen die jouw gegevens gebruiken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Schooneveld Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Schooneveld Advies gebruikt op het moment (mei 2018) alleen Google Analytics. Het kan zijn dat in de toekomst technische en functionele cookies worden gebruikt. Hierbij gaat het om analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schooneveld Advies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Carolien@SchooneveldAdvies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Schooneveld Advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schooneveld Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Carolien@SchooneveldAdvies.nl